خاطره نویسی کن , یادداشت های بامزه ای که داری رو بنویس و ما خیلی امن براتون نگهشون میداریم و اگه دوست داشتی توی سایت بین دسته بندی هایی که داریم نشونش میدیم

از اینجا شروع کن